Všeobecné smluvní podmínky TWOES & 2S s.r.o.

 

I. Úvodní ustanovení

 

Společnost TWOES & 2S s.r.o., IČ 29451957, se sídlem  Ostrava – Muglinov, Bohumínská 33/105, PSČ 712 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložka 54396 (dále jen „Poskytovatel“) je provozovatelem internetového serveru ŠKODA-WEB.CZ dostupného na internetové adrese (URL) www.skoda-web.cz (dále je „Služba“). Vztahy mezi Poskytovatelem a uživateli Služby se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

 

 

II. Vymezení pojmů

 

1. Služba - je samoobslužné vkládání, správa a zveřejňování inzerce za účelem zprostředkování nákupu a prodeje vozidel značky Škoda, jejich náhradních dílů a příslušenství,  to vše na určitou dobu a za úplatu.     

2. Uživatel - kdo navštíví internetové stránky Služby a užívá Službu. 

3. Oprávněná osoba – osoba oprávněná k vložení inzerce do databáze Služby a tou je pouze zletilá fyzická osoba, nebo právnická osoba prostřednictvím svého statutárního orgánu.

4. Objednatel - oprávněná osoba objednávající jakoukoliv službu na internetových stránkách Služby. Objednatel, který se nezabývá obchodováním nebo zprostředkováním obchodů s motorovými vozidly, jejich součástmi nebo náhradními díly, je při užívání Služby označován také jako Soukromá osoba.  Objednatel, který v uvedených oborech podniká,  je při využívání Služby dále označován také jako Prodejce vozidel.

5. Zveřejnění inzerce Objednatele - zobrazení nabídky produktu nabízeného Objednatelem včetně fotografií tohoto produktu, technických, cenových a doplňkových informací k produktu a zobrazení poskytnutých kontaktních údajů Objednatele. 

6. Soukromá inzerce - zveřejnění jednorázové inzerce Objednatele, který je Soukromou osobou.

7. Firemní inzerce - zveřejnění inzerce Objednatele, který je Prodejcem vozidel.

 

 

III.  Základní podmínky pro užívání Služby

 

1. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služby, jejího obsahu a obsahu materiálů  inzerujících  uživatelů ani ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby samotné. Poskytovatel nezaručuje Uživateli zejména to, že Služba bude dostupná nepřetržitě 24 hodin denně, že bude poskytována bez chyb, že obsah  publikovaných sdělení Poskytovatele, Objednatelů či dalších stran je přesný, správný a neporušuje žádná práva třetích osob.

2. Uživatel je srozuměn s tím, že ze strany Poskytovatele nejsou ohledně Služby žádné záruky, jak je uvedeno v odstavci 1. tohoto článku. Uživatel si je vědom toho, že užívání Služby je spojeno s určitým rizikem.

3. Uživatel se zavazuje užívat Službu tak, aby on sám či jiná osoba neutrpěla újmu a aby nebyla porušena práva třetích osob. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s užíváním Služby. 

4. Každý Uživatel je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito smluvními podmínkami užívání a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na odkaz vyjadřující souhlas se zněním těchto smluvních podmínek užívání, nebo fakticky tím, že Uživatel začne tuto Službu užívat.

5. Poskytovatel jako zprostředkovatel inzerce nenese odpovědnost za zveřejnění nesprávných, neúplných nebo nepravdivých údajů Objednavatelem. Zároveň Poskytovatel neodpovídá za kvalitu a původ nabízených produktů ani za to, že Objednavatel je jejich skutečným vlastníkem. 

6. Zveřejňování inzerce Objednatelů je zpoplatněno, a to dle aktuálního ceníku vyvěšeného na webových stránkách Služby.

7. Uživatel je odpovědný za svá jednání spojená s užíváním Služby.  Není oprávněn  užívat Službu v rozporu s právním řádem České republiky ani s právními řády jiných států, pokud se na něho  vztahují. Je povinen dodržovat ustanovení těchto smluvních podmínek, nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy Poskytovatele a ani v rozporu s obecně uznávanými pravidly chování v prostředí internetu.

8. Uživatel je povinen dbát, aby nepoškozoval práva Poskytovatele a třetích osob, zvláště při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. 

9. Uživatel se musí zdržet zejména: užívání Služby pro rozesílání nevyžádaných zpráv, spamů, virů nebo jiného nelegálního či obtěžujícího obsahu, získávání přihlašovacích jmen a hesel jiných Uživatelů Služby, užívání Služby v rozporu s těmito smluvními podmínkami užívání, užívání jakékoli části Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak upravovat jakoukoli část Služby nebo se pokusit narušit stabilitu chodu nebo databázi Služby.

10. Vzorové dokumenty k právním jednáním  zveřejněné Poskytovatelem pro potřeby Uživatelů  je dovoleno použít jen pro vlastní potřebu konkrétního Uživatele a nikoliv pro další šíření na internetu.

 

 

IV.  Vkládání, zobrazování a objednávání inzerce

 

1. Objednatelem může být jen osoba zletilá, která  má plnou způsobilosti k právním úkonům. Objednatel  je povinen  podrobně se seznámit s těmito všeobecnými smluvními podmínkami. Objednatel prohlašuje, že splňuje uvedené podmínky  a že se s všeobecnými smluvními podmínkami seznámil a že  s nimi souhlasí.

2. Objednatel si je vědom skutečnosti, že jeho údaje zveřejňované prostřednictvím Služby jsou přístupné uživatelům internetu. Objednatel se zavazuje zadané údaje aktualizovat, pokud dojde ke změnám na jeho straně.

3. Objednatel smí zadávat pouze svou vlastní inzerci. Objednatel smí nabízet pouze takové produkty, které má v současné době v nabídce. Objednatel musí bez zbytečného odkladu odstranit inzerát na prodej produktu, který byl již prodán.

4. Poskytovatel má právo kontrolovat obsah inzerátu a smazat ty, které obsahují nepravdivé informace nebo které odporují těmto smluvním podmínkám. Pokud bude Uživatel opakovaně uvádět nepravdivé informace a údaje v inzerátech, je Poskytovatel oprávněn smazat celou inzertní nabídku Uživatele. Stejně tak je Poskytovatel oprávněn smazat veškerou inzerci Uživatele, u nějž má důvodné podezření, že zprostředkovává inzerci třetích osob.

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit údaje, které jsou v rozporu se zákony České republiky, nabádají k jejich porušování, jsou způsobilé působit nekalosoutěžně či v rozporu s dobrými mravy, jsou vulgární atd. Poskytovatel může odmítnout zveřejnění údajů v rozporu s těmito smluvními podmínkami, v rozporu se zájmy Poskytovatele nebo odporují-li ustanovení smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

6. Pokud Objednatel zjistí nedostatky v údajích zadaných v inzerátu, uvědomí o tom neodkladně Poskytovatele a ten je co nejdříve odstraní.

7. Poskytovatel má právo v rámci Služby umisťovat reklamu třetích stran. Taková reklama bude vždy viditelně oddělena od inzerátů Uživatelů. Obsah reklamních sdělení je vytvářen třetími stranami, takže Poskytovatel za ně nenese odpovědnost.

8. Soukromá osoba je oprávněna zrušit svou registraci ve Službě kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, a to prostřednictvím webového formuláře, mailem adresovaným na kontakt uvedený na stránkách Služby, doporučeným dopisem na adresu Poskytovatele. Cena za zveřejnění inzerce se však v takovém případě nevyplácí zpět.

 

 

V.  Požadavky na zpracování inzerce

 

1. Pro užívání Služby je nutné založit inzerát nabízeného produktu Soukromé osoby do databáze Služby. K založení slouží webový inzertní formulář, v němž je Objednatel povinen vyplnit všechny údaje barevně zvýrazněné nebo označené hvězdičkou. Objednatel je povinen vyplnit údaje pravdivé, aktuální a úplné. Pro Uživatele Firemní inzerce se to vztahuje především na údaje nutné k vystavení daňového dokladu.

2. Minimální doba objednané inzerce pro Soukromou osobu je 10 dní. Cena je určena dle aktuálního ceníku  platného v době  vkládání inzerátu. Inzerce Soukromé osoby se zveřejňuje  do cca 4 hodin od uložení inzerátu prostřednictvím webového inzertního formuláře,  je-li inzerát uložen během pracovní doby. Objednanou Službu je možné prodloužit, a to na základě nové objednávky.

3. Počet založených inzerátů Soukromé osoby je limitován na jeden inzerát s totožnými kontaktními údaji např. telefon, mail, login.

4. Pro sjednání Firemní inzerce prostřednictvím stránek Služby je uzavírána smlouva o poskytování inzerce mezi Poskytovatelem a Objednatelem.  Doba užívání Služby pro účely Firemní inzerce je  sjednávána  zpravidla na  1 rok. Tuto dobu je možné prodloužit sjednáním nové smlouvy. Cena této inzerce je stanovena dohodou a vychází z ceníku Poskytovatele platného v době uzavírání smlouvy. Ustanovení smlouvy o poskytování inzerce mají přednost před zněním obchodních podmínek.

5. V  inzerátu je Objednatel povinen uvádět konečnou prodejní cenu vozidla. Tato cena může být doplněna údaji pro případ splátkového prodeje. Ze zadaných údajů o ceně vozidla musí být zřejmé, zda zahrnuje či nezahrnuje DPH. Pokud je předmětem inzerátu motorové vozidlo dle ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je Objednatel povinen uvést jako cenu tohoto vozidla částku v minimální výši 1.000 Kč.

6. Inzerát smí obsahovat pouze takové fotografie, které mají souvislost s prodávaným produktem.

7. V  inzerci nejsou dovoleny  odkazy na další  internetové stránky s výjimkou vlastních  internetové prezentace Objednatele uvedené v jeho kontaktních údajích.

8. Inzerát musí být Objednatelem zařazen do odpovídající kategorie produktů. Obzvláště se to týká nabídky náhradních dílů, disků a pneumatik, které musí být zařazeny do kategorie pro náhradní díly.

9. Název inzerátu smí obsahovat pouze označení a krátký popis produktu.

10. Objednatel se zdrží uveřejňování zmnožených inzerátů na prodej stejného produktu, které se budou lišit jen v popisu nebo ceně.

11. Objednatel se zdrží zveřejňování údajů, jejichž obsah je v rozporu se zákony České republiky nebo s dobrými mravy. Objednatel  je plně zodpovědný za důsledky vzniklé z jeho inzerce a  zavazuje se nepřenášet tuto odpovědnost  na Poskytovatele.

12. Objednatel nesmí v textu inzerátu uvádět: celá slova velkými písmeny (pokud nejde o oficiální zkratky či názvy), tázací, zvolací či rozkazovací věty, nadbytečnou interpunkci, více vykřičníků za sebou, emotikony, značky HTML, uvádění nadbytečných popisných údajů o produktu, vkládání loga Objednatele na místo fotografie produktu.

13. Inzeráty se vkládají prostřednictvím webového inzertního formuláře Služby. Objednatel smí ke každému jednomu inzerátu vložit maximálně 10 fotografií ve formátu .JPG nebo .PNG, a to o velikosti do 5MB (doporučené rozměry fotografie je 640x480 pixelů).

14. Prodejci vozidel mohou využít pro vytvoření inzerátu inzertní sofware vyvinutý poskytovatelem, nebo mohou pro tyto účely využít datové importy z produktů třetích stran, které Poskytovatel podporuje. Pokud Uživatel využije datový import z produktů třetích stran, bere na vědomí, že při následných datových konverzích může dojít k drobným nepřesnostem v údajích.

 

 

VI. Cena objednaných služeb

 

1. Objednané služby jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku o poskytování inzerce, případně dle individuální smlouvy o poskytování firemní inzerce.

2. Cenu za objednané služby je Objednatel povinen uhradit bezhotovostním převodem, a to na účet Poskytovatele č. 107-3389410297/0100 vedeného u Komerční banky, a.s. V případě soukromé inzerce je možné provést úhradu objednaných služeb zasláním  SMS dle instrukcí Poskytovatele zveřejněných na stránkách Služby.

3. Pokud Objednatel neuhradí cenu objednaných služeb v termínu splatnosti, má Poskytovatel právo odmítnout zveřejnění inzerce Objednatele po dobu 6  měsíců.

4. Poskytovatel má právo upravit cenu poskytovaných služeb v souvislosti s rozšířením funkcí Služby.

 

 

VII. Reklamace 

 

1. V případě, že Poskytovatel neprovede objednanou Službu bezchybně, je Objednatel oprávněn Službu reklamovat a požadovat přiměřenou slevu.

2. Chyby v provedení Služby musí Objednatel reklamovat do 14 dnů ode dne, kdy zjistil jejich existenci nebo kdy měl příležitost ji zjistit.

3. Chyby Služby, které je možné reklamovat, jsou zejména nefungující Služba týkající se potvrzené objednávky Objednatele po dobu delší než 8 hodin denně. Objednatel si je vědom, že pravidelná údržba systému může způsobit kratší výpadky provozu Služby. Za chybu Služby, kterou je možné reklamovat, se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti Služby.

4. Námitky proti Poskytovatelem písemně vystaveným fakturám je Objednatel povinen uplatňovat písemně, a to vždy do 7 dnů od doručení faktury.

 

 

VIII. Klub ŠKODA-WEB.CZ

 

1. Uživatel Služby se může zaregistrovat jako člen klubu ŠKODA-WEB.CZ (dále jen „člen klubu“).

2. Člen klubu má možnost využívat partnerský program, díky kterému může získávat slevy na Služby, dárky pro členy klubu aj.

3. Člen klubu může využívat rozšířené funkce Služby.

4. Člen klubu může přispívat do diskusního fóra.

5. Člen klubu má možnost využít funkci Moje poptávka, kam zadá  informace o jaké zboží či vozidlo má zájem, tyto údaje budou přímo odesílány registrovaným prodejcům, kteří mohou reagovat a nabídnout členovi klubu odpovídající produkty. Prostřednictvím funkce Moje poptávka jsou odesílána data o členovi klubu třetím stranám.

 

 

IX. Ochrana osobních údajů

 

1. Osobní údaje jsou takové informace, na základě kterých je možné Uživatele přímo či nepřímo identifikovat.

2. Poskytovatel v souvislosti s užíváním Služby ze strany Uživatelů a Objednatelů a při registrací členů klubu  shromažďuje a uchovává  zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje Uživatele v maximální možné míře.

3. Uživatel uděluje Poskytovateli  v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů  v platném znění souhlas se zpracováním svých  Osobních údajů poskytnutých dle těchto Všeobecných smluvních podmínek Poskytovateli  za účelem nezbytné  identifikace Uživatele využívajícího Službu  a  za účelem identifikace registrovaného člena klubu. 

4. Uživatel souhlasí  s tím, aby Poskytovatel užil jeho osobní údaje, případně kontaktní údaje právnické osoby k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení, obsahujících zejména informace o novinkách Služby a o produktech a službách třetích osob. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.

 

 

X. Závěrečná ustanovení

 

1. Otázky neupravené těmito Všeobecnými smluvními podmínkami se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy a  ustanoveními smluv  mezi Uživatelem a Poskytovatelem, pokud k jejich uzavření dojde.

2. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

3. Poskytovatel je oprávněn měnit tyto Všeobecné smluvní podmínky a ceník Služeb.

4. Pokud by  některé z ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek bylo z jakéhokoli důvodu neplatné či neúčinné, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 

 

Tyto  Všeobecné smluvní podmínky  nabývají  účinnosti dne 1. 11. 2012.

 

Ověření původu vozu

Ověření povinného ručení

VIN dekodér

Napsat prodejci e-mailovou zprávu
Vaše e-mailová adresa (pro odpověď): *
Vaše zpráva: *